Platnosť PZP Union a cena
Poistenie

Platnosť PZP Union a cena

Zákonná poistka Union na auto aj iné motorové vozidlá poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú ich prevádzkou platí na území Slovenskej republiky, ale tiež aj v ostatných krajinách a štátoch v zahraničí.

Jedinou podmienkou však je, že musí ísť o krajiny, kde platí zelená karta:

  • ak budete cestovať do členských štátov Európskej únie, tu môžete byť bez obáv, v týchto krajinách platí poistenie zodpovednosti za škodu uzavreté na Slovensku
  • v prípade, že cestujete mimo štáty Európskej únie, musia byť tieto štáty členom Kancelárie zelenej karty, ide napríklad o Švajčiarsko či niektoré severské krajiny
  • zelená karta platí aj v niektorých krajinách, ktoré sa nenachádzajú celým svojim územím na Európskom kontinente, ide napríklad o Turecko alebo Ruskú federáciu

Na Slovensku ale aj v partnerských zahraničných krajinách však existujú výluky, obmedzenia alebo situácie, kedy povinné zmluvné poistenie nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Týka sa to aj doplnkových pripoistení zameraných na vozidlo.

Tu sú situácie, na ktoré sa ani pripoistenia k nemu dojednané nevzťahujú:

  • škody, ktoré vznikli síce prevádzkou motorového vozidla, ale poistník je za ne zodpovedný manželovi, manželke alebo osobe blízkej žijúcej s ním v domácnosti
  • škody vzniknuté funkčným namáhaním, trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo skratom na súčastiach vozidla, ak toto viedlo k škodovej udalosti
  • škody v rámci zodpovednosti za prevádzku vozidla, ktoré ale nevznikli prevádzkou, ale pri využití tohto vozidla na pracovnú činnosť či nakladanie a vykladanie tovaru

PRIPOISTENIA LEN DO VÝŠKY LIMITU

AK UZATVORÍTE K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU OSOBITNÉ PRIPOISTENIA Z VYŠŠIE SPOMÍNANEJ PONUKY PRIPOISTENÍ, MUSÍTE POČÍTAŤ S TÝM, ŽE POISŤOVŇA KRYJE ŠKODY, NA KTORÉ SA POISTENIA VZŤAHUJÚ, LEN DO VÝŠKY POISTNÉHO LIMITU. NEZABÚDAJTE ANI NA SPOLUÚČASŤ.

Asistenčné služby

Pokiaľ nepatríte medzi vodičov, ktorí používajú vozidlo naozaj len veľmi výnimočne, odporúčame si vybrať taký balík povinného zmluvného poistenia, ktorý obsahuje aj asistenčné služby. Poisťovňa Union ich poskytuje v dostatočnej kvalite aj šírke.

Ide o služby, ktoré viete veľmi dobre využiť na cestách pri rôznych problémoch:

  • poradenstvo a zorganizovanie pomoci pri menších poruchách súvisiacich s prevádzkou na ceste, napríklad oprava defektu priamo na mieste či asistencia pri vybití batérie
  • zorganizovanie pomoci pri zámene paliva v nádrži po nesprávnom natankovaní, v prípade potreby oprava na mieste, ak nie je oprava možná, odťah vozidla
  • oprava iného problému a poruchy na mieste, prípadne odťah vozidla po poruche alebo po havárii a poskytnutie náhradného vozidla v prípade nehody alebo krádeže
  • asistenčné služby pri vážnejších problémoch, napríklad úschova vozidla, náhradné ubytovanie, návrat alebo pokračovanie v ceste alebo zošrotovanie po totálnej škode

Cena a zľavy

Ceny povinného zmluvného poistenia poisťovne Union sú závislé nielen od posudzovaných parametrov pri uzatváraní poistky, ale aj od viacerých finančných zvýhodnení. Tie poskytuje poisťovňa buď v súvislosti s vozidlom alebo v súvislosti s poistníkom.

Cenu zákonnej poistky na auto, motocykel aj iné vozidlá môžu znížiť:

Bonus za bezškodový priebeh: Poisťovňa Union pri svojom PZP uplatňuje podobne ako iné poisťovne bonus za bezškodový priebeh poistníka z minulosti. Ak poistník za obdobie 60 a viac mesiacov nemal žiadnu škodovú udalosť hradenú z povinného zmluvného poistenia, výška bonusu je až 50 %. Poistné za zákonnú poistku tak môže byť znížené až o polovicu.

Zvýhodnenie pre niektoré vozidlá a niektorých poistníkov: Povinné zmluvné poistenie od Unionu sa najviac oplatí tým poistníkom, ktorí pochádzajú z menších regiónov, najmä menších obcí a miest. Okrem toho sú ceny poistného zákonnej poistky v Unione nižšie aj pre vozidlá s nižšou hmotnosťou a nižším výkonom motora, bez ohľadu na jeho objem.

Ostatné zľavy a cenové akcie: Ak už ste klientom zdravotnej poisťovne Union, alebo máte uzatvorené iné poistné zmluvy, môžete získať dodatočnú zľavu pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia to vo výške až 5 %. Poisťovňa Union zvýhodňuje tiež uzatvorenie poistenia aj pre tých, čo si dojednajú PZP online a to až do maximálnej výšky 15 %.

PLATBA POISTENIA AJ OKAMŽITE PO UZAVRETÍ

POKIAĽ IDE O ZAPLATENIE POISTNÉHO, V PRÍPADE POISŤOVNE UNION AK VIETE SPRAVIŤ NIELEN ŠTANDARDNOU CESTOU CEZ POŠTOVÚ POUKÁŽKU ALEBO PREVODNÝ PRÍKAZ, ALE AJ PLATOBNOU KARTOU ONLINE. Z POHODLIA DOMOVA TAK VYBAVÍTE UZATVORENIE, AKO AJ PLATBU PZP.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie PZP Union

Ak potrebujete kontaktovať poisťovňu Union, môžete na to využiť viacero kanálov. Dá sa tak spraviť emailom, cez telefonické linky alebo písomnou formou, čo sa využíva najčastejšie pre ukončenie poistenia alebo doručenie doklad a dokumentov k škodovej udalosti.

Tu je adresa, zákaznícka linka a ďalšie možnosti kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.

Infolinka : Pokiaľ potrebujete získať informácie ohľadom poistenia, poistných podmienok alebo chcete nahlásiť poistnú udalosť či zistiť stav jej likvidácie, môžete zavolať na zákaznícku infolinku 0850 111 211. Pre volania zo zahraničia použite číslo +421 2 2081 1811. Linka je dostupná v pracovných dňoch od 07:30 do 18:00.

Telefón pre asistenčné služby: Ak potrebujete v prípade poruchy, škodovej udalosti alebo nejakej inej poistnej udalosti spadajúcej do asistenčných služieb pomoc, môžete sa obrátiť na nonstop linku +420 296 339 644. Táto je k dispozícii zo Slovenska aj zo zahraničia, funguje 24 hodín denne každý deň a pomôže vám s menšími aj väčšími problémami.

Výpoveď a zrušenie: PZP poisťovni Union viete v prípade potreby nielen rýchlo a jednoducho uzavrieť, ale aj zrušiť, napríklad v prípade zmeny vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla. Na webstránke nájdete všetky potrebné tlačivá a žiadosti, tie stačí potom už len vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na spomínanú adresu.

Zdroj: poistit.sk